20221202094425afc.jpg img-banshu asahitown apple 202211